KVKK ve Gizlilik Politikaları

KVKK Aydınlatma Metni

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği ("GYODER”) olarak kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmayı önemsiyoruz. GYODER, veri sorumlusu sıfatıyla bireysel, kurumsal, faaliyet ve akademik/onursal üyelik başvuru sahiplerinin, GYODER üyelerinin ve GYODER eğitim ve etkinliklerine katılan katılımcıların ve e-bültene üye olan kişilerin kişisel verilerini ilgili mevzuat kapsamında aşağıda belirtilen çerçevede işlemektedir.
Kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
İşbu aydınlatma metninin amacı “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurarak GYODER’e üye olan, “Eğitim Kayıt Formu”nu doldurarak ve diğer platformlardan (Eventbrite) GYODER etkinliklerine veya eğitimlerine kayıt olan katılımcıların ve/veya internet sitemiz üzerinden e-bültene kaydolan kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir.

Kişisel verilerinizin elde edilmesi ve işlenme amaçları

GYODER kişisel verilerinizi, GYODER’e üye olurken doldurulan “Üyelik Başvuru Formu”, eğitimlere katılım için doldurulan “Eğitim Kayıt Formu” ile ve e-bültene abone olurken internet sitemiz üzerinden, e-posta yoluyla veya yazılı olarak doğrudan sizden elde etmektedir. GYODER etkinliklerine Eventbrite platformu üzerinden kayıt olmanız halinde, ad soyad, unvan, çalışan şirket bilgisi, e-posta adresi ve iletişim numarası verileriniz Eventbrite’dan elde edilmektedir.
GYODER tarafından işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işleme amaçları şunlardır:
İşlenen Kişisel Veriler
İşleme Amaçları
Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası)
- Dernek üyeliğinin oluşturulması
- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
- Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi
- Talep ve şikâyetlerin takibi
- Eğitim ve etkinlikler için kayıt oluşturulması ve organizasyon ve etkinlik yönetimi
Eğitim Durumu ve Mesleki Deneyim Bilgileri (Tahsili, Çalışılan Şirket, Unvan)
- Dernek üyeliğinin oluşturulması
- Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi
- Eğitim ve etkinlikler için kayıt oluşturulması ve organizasyon ve etkinlik yönetimi
İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, Ofis Telefonu Numarası ve Fax Numarası, E-mail Adresi, İş Adresi)
- Dernek üyeliğinin oluşturulmasıİletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
- Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi
- Talep ve şikâyetlerin takibi
- Eğitim ve etkinlikler için kayıt oluşturulması ve organizasyon ve etkinlik yönetimi Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
- E-bültene rıza vererek abone olmanız halinde, e-bülten kapsamında tarafınıza gayrimenkul sektörüyle ilgili içerik ve bültenler göndermek
Üyelik Bilgileri (Tercih edilen komiteler, Üyelik nedenine ilişkin açıklama, referans bilgileri)
- Dernek üyeliğinin oluşturulması
- Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi

Üyelik formunda siz referans olacak GYODER üyelerine dair kişisel veri (ad soyad, telefon numarası) paylaşmanız halinde, bu kişisel veriler üyelik kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle GYODER tarafından işlenecektir. GYODER’e sağladığınız bu verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen şartlar yerine getirilerek hukuka uygun bir şekilde elde edildiği ve aktarıldığını kabul etmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

GYODER’in, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri şunlardır:
- Açık rıza (internet sitesi üzerinden e-posta adresinizi girerek e-bültene abonelik halinde)
- Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması
- GYODER’in veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması
- Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, GYODER’in meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması
E-bülten aboneliğinizi her zaman sonlandırma hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kanunlar uyarınca bir kamu kurumunun, kişisel verileri talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak İl Dernekler Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Kişisel verileriniz, ayrıca teknik gereksinimlerin karşılanması amacıyla bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, etkinlik ve organizasyon süreçlerinin yönetilmesi amacıyla etkinlik şirketlerine ve etkinlik kapsamındaki seyahat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla seyahat şirketlerine aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca,

1- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3- Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4- Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6- Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
7- Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8- Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm talep ve sorularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde, info@gyoder.org.tr adresinden iletebilirsiniz. Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği

Gizlilik Politikası

Derneğimizde verilen tüm servisler ve Esentepe Mah Büyükdere Cd. Yonca Apt. No:151/1 C Blok D.43 Şişli - İstanbul adresinde kayıtlı  Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’ne aittir ve tarafımızdan işletilir.
Derneğimiz, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.
Üyelik veya Derneğimiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Derneğimiz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.
Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir.
Derneğimiz üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından Derneğimiz elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Derneğimiz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Derneğimiz, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Derneğimiz tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Derneğimiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Derneğimiz ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
Derneğimiz, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Derneğimiz, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği Derneğimiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.
Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.
Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.
Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız Derneğimizin bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Derneğimize ait tüm online alışveriş sitelerimizde Derneğimize dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz Derneğimiz tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Derneğimiz,  web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Derneğimiz, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Derneğimize ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Derneğimizin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Derneğimiz, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2. Derneğimizin kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Derneğimizin Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Derneğimiz e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Derneğimiz, Derneğimizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.
Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Derneğimiz, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@gyoder.org.tr adresine email gönderebilirsiniz. Derneğimiz’e ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
Firma Ünvanı:  
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği
Adres:
Esentepe Mah Büyükdere Cd. Yonca Apt. No:151/1 C Blok D.43 Şişli - İstanbul
Eposta:
info@gyoder.org.tr
Tel: 0212 2825365
Fax: 0212 2825393