Eğitim Programları

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE HUKUK - Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu

Program Hakkında

Eğitimin Amacı

Kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılması anlamına gelmektedir. Kısaca kentsel dönüşüm kentin dokusunu bozan sorunlu yapıların yıkılarak yeniden inşa edilmesidir. Bu şekilde kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve depreme dayanıklı olmayan binaların yeniden inşa edilerek doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu süreç içerisinde ister istemez gerek mülk sahipleri arasında, gerekse mülk sahipleri ile yenileme projelerini gerçekleştirecek kurum ve kuruluşlar arasında fikir ayrılıkları, hak ihlalleri, yasa ve yönetmeliklerdeki hatalardan doğacak mağduriyetler yaşanabilir. Gayrimenkul sektörüne yeni iş modelleri getiren finansal ve hukuksal kentsel dönüşüm birçok avantajı kullandırmaktadır. Yeni avantajlarla birlikte yeni yasal kuralların da öğrenilmesi ve başarıyla sorunların çözümünde uygulanması gerekmektedir. Eğitimimiz gayrimenkul sektörüne yeni bir iş alanı açan kentsel dönüşümün yasal altyapısını ve satır aralarındaki kestirme yolları anlatmaktadır. 

Hedef Kitle

Özellikle gayrimenkul geliştirme ve finans yaratma konusunda sektörde çalışan yönetici ve uzmanlar, kamu sektöründe planlama ve tasarım konularında çalışanlar ve gayrimenkul sektöründe çalışan avukatların eğitime katılmaları önerilmektedir. 

Eğitim Programı

 1. Tarihsel süreç içinde kentsel dönüşüm
 2. Temel hukuksal gelişmeler
 3. Kentsel dönüşüm çeşitleri ve kentsel dönüşümün amacı
  1. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi
  2. Kentlerin sağlıklı gelişmesi (sağlıklaştırılması), kentlerin güzelleşmesi ve eskiyen kent dokusunun yeniden fonksiyonlaştırılması
  3. Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması
 4. Kentsel dönüşümde yetki
 5. Kentsel dönüşümde kamulaştırma
 6. Yenileme alanı kararında yetki
 7. Deprem amaçlı kentsel dönüşümde yetki
 8. Kentsel dönüşüm ile ilgili sorunlar

Bazı Yayınlar

• Vergi Uygulamalarında Konut ve Daire Kavramı, (Y.Doç.Dr. Memduh Aslan ile birlikte) Legal mali Hukuk Dergisi, Cilt:9, Sayı:97, İstanbul. (Hakemli)
• Kamulaştırma ve Kamulaştırma Kanununda Süreler, İstanbul 1987( Yüksek Lisans Tezi)
• İl Özel İdareleri, İstanbul 1989, (Doktora Tezi)
• “İl Özel İdarelerinin Görevleri Konusunda Öneriler” İstanbul İl Özel İdare Haber Bülteni, Yıl. 3., Sayı 33, Şubat 1989 (Makale)
• “Büyükşehir Belediyeleri” İstanbul İl Özel İdare Haber Bülteni, Yıl. 4., Sayı 38, Temmuz 1989 (Makale)
• “Devlet ve Mahalli İdareler” İstanbul İl Özel İdare Haber Bülteni, Yıl. 4., Sayı 39, Ağustos 1989 (Makale)
• “Mülkiyet Hakkına Müdahale: Kamulaştırma” Yasa Hukuk, Mevzuat ve İçtihat Dergisi, 12. Cilt, Mayıs 1989 (Makale)
• “Mahkeme Kararları Işığında Belediyelerde İdari Vesayet Denetimi” İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 63, Sayı 1,2,3, 1989 (Makale)
• “Yürütmenin Durdurulması” İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 63, Sayı 10,11,12, 1989 (Makale)
• Türk Hukukunda İdari Dava Açma Süreleri, Kazancı Yayınları, İstanbul, Mayıs 1990 (Kitap)
• İdari Yargılama Mevzuatı, Der Yayınları, İstanbul 1994 (Kitap)
• Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Mimari Eserler ve İlgili Yargı Kararları, Av. Filiz Ceritoğlu ile birlikte, Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul 2007 (Kitap)
• İmar Planları, İmar Uygulamaları ve İptal Davaları, Prof. Dr. N. İlker Çolak ile birlikte, Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul 2011 (Kitap)

Eğitmenler

Prof. Dr. Gürsel Öngören